Musulin & suradnici

Naknada štete u praksi

Postupci radi naknade štete koji se najčešće pojavljuju u praksi su:

- naknada štete koju potražuje oštećeni, odnosno onaj koji je pretrpio imovinsku i neimovinsku štetu u prometnoj nesreći (npr. šteta na vozilu, neimovinska šteta zbog zadobivenih tjelesnih ozljeda u prometnoj nesreći i sl.). Takvu naknadu štete oštećeni u pravilu ostvaruje od osiguranja krivca prometne nesreće. Pritom treba imati u vidu kako osiguranja djeluju tržišno, te im je cilj u svakom šteti proći što bolje i platiti manju naknadu oštećenom. Upravo zbog navedenog oštećeni često angažiraju stručnu pomoć u svojim predmetima, a s ciljem stjecanja naknade koja im pripada.

- naknada štete zbog ozljede na radu je naknada imovinske i neimovinske štete koju radnik pretrpi zbog ozljede na radu (npr. ozljeda prilikom izvođenja radnog zadatka, pad sa skele i sl.). Predmetnu naknadu ozlijeđeni radnik može ostvariti neposredno od poslodavca ili osiguranja poslodavca, ovisno o okolnostima slučaja.

- naknada štete zbog ozljede na radu pomorca su zbog same naravi posla i okolnostima u kojima se radi česte u praksi, pritom pomorac ostvaruje pravo na naknadu imovinske i neimovinske štete sukladno primjenjivim posebnim propisima od strane poslodavca, odnosno brodara i drugih solidarno odgovornih subjekata.

- naknada štete zbog ozljede djeteta u vrtiću, igraonicama i sl., može se ostvariti od strane osiguranja ili neposredno od onoga kome je dijete povjereno. Pritom se može ostvariti pravo na imovinsku i neimovinsku štetu koja je nastala, odnosno onoga što je dijete pretrpjelo zbog predmetne situacije.

- naknada štete zbog povrede ugovora ili ugovornih obveza. U poslovanju se događaju situacije zbog koji dolazi do neispunjenja ugovornih obveza, povrede ugovora, zakašnjenja u ispunjenju ugovora, neurednom ispunjenju ugovora, a predmetne okolnosti mogu rezultirati pravu na naknadu štete koja je zbog navedenoga nastala.

Naša web stranica koristi neophodne kolačiće nužne za rad web stranice.
Our website uses cookies necessary for operation and use of the website.