Musulin & suradnici

Postupanje u slučaju ozljede na radu

Nastup ozljede na radu može imati za posljedicu više postupaka pred nadležnim tijelima, odnosno postupak priznanja ozljede na radu (npr. pred Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje te Upravnim sudom) i postupak zbog ozljede na radu (npr. radi naknade štete) pred osiguravajućim društvima i sudovima, zbog čega je potrebno posebno voditi računa o zaštiti na radu te preventivnim i drugim obvezama poslodavca i radnika.

U slučaju ozljede na radu, poslodavac je obvezan popuniti prijavu o ozljedi na radu i istu podnijeti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koji će odlučiti o priznanju ozljede na radu. Takva odluka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje se može oporiti pravnim lijekovima, odnosno u sudskom postupku pred nadležnim Upravnim sudom, a budući je ista vrlo bitna za prava i obveze radnika i poslodavca. Također, zbog ozljede na radu radnik može ostvariti prava na naknadu štete koja mu je zbog predmetne ozljede nastala (imovinska i nemovinska šteta).